EGVÉD Egészségvédelem

EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt

Kezdőlap

Bemutatkozunk

Kapcsolatfelvétel

Szolgáltatáslista

Kőrösiné Furák Annamária

munkavédelmi technikus

 

Tartalom

A munkavédelem célja:

Egészséges és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezeti felépítésének szabályozása a szervezetben munkát végző egészségének és munkavégző képességének megóvása a munkakörülmények humanizálása. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése.

 

A 1993. évi XCII. törvény a munkavédelemről előírásai minden munkáltatóra vonatkoznak aki szervezett munkavégzés keretében munkavállalókat foglalkoztat, függetlenül a foglalkoztatás módjától.

 

Mit is jelent mindez?

· A cél elérése érdekében a törvény és végrehajtására kiadott rendeletek, szabályzatok rengeteg előírást tartalmaznak. Ezen előírás halmazban nem könnyű eligazodni!

· A munkáltató a felelős azért hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit megteremtse, és ezt a felelősséget nem háríthatja át!

· Nincs könnyű helyzetben egyetlen munkáltató sem ebből a szempontból, de a törvény segítséget nyújt azzal, hogy bizonyos munkavédelmi tevékenységeket szaktevékenységnek minősít. Ez azt jelenti, hogy ezen feladatok ellátását csak megfelelő képesítésű szakember végezheti. (munkavédelmi technikus, foglalkozás-egészségügyi orvos) Ezek a szakemberek lehetnek saját munkavállalók, és lehetnek külsős megbízottak is.

 

Szaktevékenységnek minősített feladatok:

1.a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [21. § (3) bekezdés];

2.az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [23. § (1) bekezdés];

3.közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [23. § (2) bekezdés];

4. közreműködés mentési terv készítésében [45. § (1) bekezdés];

5.a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [54. § (1) bekezdésének g) pontja];

6.közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [54. § (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (55. §);

7.az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (56. §);

8.a munkabalesetek kivizsgálása (64. §);

9.a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében való közreműködés.

És

10. A munkáltató valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által működtetett vagy a munkáltatóval kötött szerződés alapján külső szolgáltató útján. (Mvt.58. § (1) )

11. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében, a munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősített, külön jogszabályok által előírt feladatok ellátásában. (pl. foglalkozási megbetegedések megelőzése, vagy bekövetkezett foglalkozási megbetegedések kivizsgálása) (Mvt.58. § (2) )

 

Szakember foglalkoztatása

A törvényből következik hogy szakembert foglalkoztatni kell! Ennek módja és időtartama azonban sokféle lehet.

Lehet állandó alkalmazottként foglalkoztatni és lehet külsősként pl. megbízási szerződéssel foglalkoztatni. Hogy melyik megoldást választják az a feleken múlik.

Segítséget a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete nyújt. Ebben a rendeletben került meghatározásra, hogy tevékenység és foglalkoztatott létszám alapján milyen időtartamban kell munkavédelmi szakembert foglalkoztatni.

A tevékenységek TEÁOR szám alapján 3 csoportba lettek osztva:

I. veszélyességi osztály (legveszélyesebb tevékenységek) II. és III. veszélyességi osztály.

A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók – beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is – állományi létszáma alapján kell csoportosítani:

a) 1–9 munkavállaló között;

b) 10–49 munkavállaló között;

c) 50–500 munkavállaló között;

d) 501–1000 munkavállaló között;

e) 1000 munkavállaló felett.

A besorolás alapján kikereshető, hogy az adott munkáltató minimálisan milyen munkaidőtartamban köteles munkavédelmi szakembert foglalkoztatni.

 

 

Az EGVÉD Bt munkavédelmi szolgáltatása

 

Munkavédelmi tevékenységet két formában vállalunk:

¨ Rendszeres munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása (átalánydíj keretében)

¨ Alkalmi munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása (eseti megbízással)

 

Vállalt szolgáltatások

 

Munkavédelmi oktatás és oktatási tematika összeállítása

A munkavédelmi oktatási tematika elkészítése szaktevékenységnek minősül!

Tematika elkészítése során, figyelni kell arra, hogy az általánosan vonatkozó előírásokon túl, az adott munkakör speciális igényeit is figyelembe kell venni!

 

 

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni, mely feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül!

A munkáltató és a munkavállaló egyidejűleg felelősséggel tartozik azért, hogy az egyéni védőeszköz használata rendeltetésszerű legyen. A biztonságos munkavégzés érdekében a védőeszközt a munkavállalónak haladéktalanul használnia vagy viselni kell, ha a valamely veszélyforrás (például zaj, por, optikai sugárzás stb.) jelen van a munkahelyén.

 

 

Orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása

A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételével tartozik gondoskodni a munkavállalók előzetes-, időszakos-, illetve soron kívüli, munkaköri-, szakmai-, illetve személyi higiénés alkalmasságának vizsgálatáról, valamint -amennyiben szükséges- a záró vizsgálatról.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vagy szolgáltató igénybevétele minden esetben kötelező!

 

 

Munkavédelmi kockázatelemzés elkészítése

2012. január 1-jétől megszűnt a kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálati kötelezettsége. Mostantól 3 évenként újat kell készíteni!

Belső munkavédelmi szabályzatok elkészítésében való közreműködés. (pl. kézi anyagmozgatás rendje, gépjármű használat rendje stb.)

 

 

Kémiai kockázatelemzés készítése

Minden olyan munkahelyen ahol bármiféle veszélyes anyag előfordul (pl.: takarításhoz használt fertőtlenítő tisztítószerek) ott kémiai kockázatelemzést is kell végezni.

 

 

Biológiai kockázatelemzés

A munkavégzés során a konyhákban biológiai veszély nem áll fen. A konyhában elsősorban az élelmiszer alapanyagok rejtenek biológiai kockázatot, de az előírt higiénés szabályok betartása mellett ezek nem okozhatnak megbetegedést. Másrészt a termékvédelem érdekében a dolgozók által bevihető biológiai veszélyekkel azonban számolni kell. A kockázati tényező a konyha minden dolgozójára érvényes. A kockázatbecslés a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet szerint készül.

 

 

Környezet-egészségügyi kockázatértékelés

 

Valamennyi szervezet, de elsősorban azok, amelyek szennyező anyagokat bocsátanak ki a környezetükbe, károsíthatják dolgozóik és a szomszédságukban élő emberek egészségét. Nem csak anyagok okozhatnak környezetszennyezést, hanem a nemkívánatos energiaformák megjelenése is.

Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás előtérbe kerülésével számos uniós irányelv és rendelet került adoptálásra és bevezetésre, amelyek teljesítését és alkalmazását a vonatkozó kormányrendeletek írják elő a környezeti kockázat vonatkozásában is.

Környezet-egészségügyi kockázatértékelést ajánlott készíteni különösen azon szervezeteknek akik Uniós pályázati forrásokból valósítottak meg beruházásokat.

 

 

Munkavédelem